Tryckalster och upptagningar

Enligt kulturmateriallagen ska friexemplar överlåtas av alla publikationer som distribueras i Finland. Det antal som ska överlåtas anges i samband med varje publikationstyp. Friexemplar ska överlåtas oavsett om publikationerna har en identifikationskod (såsom ISBN eller ISSN) eller om de distribueras kommersiellt eller inte. 

Innehållsförteckning

Böcker

Böcker ska överlåtas i sex friexemplar. Friexemplar ska överlåtas på samma sätt även av publikationer som framställts som beställtryck (print on demand). Nya friexemplar behöver inte överlåtas av oförändrade nytryck som har samma ISBN som originalpublikationen. Om upplagan av en publikation är påfallande liten, kan antalet friexemplar som ska överlåtas dessutom reduceras på ansökan

Småtryck

Småtryck är främst tryckalster med anknytning till det praktiska och vardagliga livet. De är ofta avsedda att användas en kort tid och föråldras förhållandevis snabbt på grund av sin aktualitet. Publikationer klassificeras inte som småtryck utifrån upplagans storlek eller publikationens fysiska dimensioner. 

Småtryck består av bland annat prislistor, bruksanvisningar, produktkataloger, kalendrar, affischer och spel. Under rubriken Antal som ska överlåtas hittar du en detaljerad lista över småtryck samt material som inte ska överlåtas. Anvisningar som gäller spel finns på en egen undersida för spel

 

Tidningar, tidskrifter och serier

Tidskrifter, serier och pärmar med lösblad som uppdateras ska överlåtas i sex friexemplar. Tidningar ska överlåtas i ett friexemplar. 

Tidskrifter är regelbundet utkommande tidningar som innehåller artiklar om antingen ett allmänt eller ett specifikt livsområde. Tidskrifter kan vara tryckta i vilken storlek, i vilket format och på vilket tryckmaterial som helst. Tidskrifter kan prenumereras på, köpas som lösnummer eller mottas på basis av medlemskap eller kundrelation. Dessa kan vara allmänna tidskrifter, vetenskapliga tidskrifter, offentliga aktörers tidskrifter av officiell natur, tidskrifter från fackorganisationer, politiska organisationer, idrottsföreningar och släktföreningar, tidskrifter från församlingar, kommuner och läroanstalter samt personal- och kundtidningar. 

Tidningar utkommer 1–7 gånger i veckan och innehåller nationellt eller lokalt nyhetsmaterial. Tidningar kan vara dagstidningar, lokaltidningar eller gratistidningar. Tidningar ska överlåtas i ett friexemplar som, till skillnad från andra slags material, ska skickas till Nationalbibliotekets enhet i S:t Michel

Serier är till exempel årsböcker, statistikserier, lag- och författningsserier och serier som innehåller fristående verk, såsom publikationsserier från universitet och forskningsinstitut. 

Notpublikationer

Notpublikationer ska överlåtas i sex friexemplar, precis som böcker. När det gäller orkesterverk ska friexemplar av både partituren och stämmorna för de olika instrumenten överlåtas. Friexemplar ska överlåtas även av publikationer som framställts som beställtryck (print on demand). 

Om upplagan är liten kan antalet friexemplar komma att reduceras på den överlåtelseskyldiges ansökan. Mer information om överlåtelse av material som publicerats på nätet finns på sidan Nätmaterial

Överlåtelseskyldigheten gäller inte manuskript, hyrda noter eller noter som mångfaldigats för internt bruk och som inte är avsedda för publicering. 

Kartor

Kartor ska överlåtas i sex exemplar. Kartor som överlåts får inte vikas, utan de ska skickas räta (till exempel i eller rullade runt en skyddande papptub), även om de egentliga försäljnings- eller distributionsexemplaren skulle vara vikta. 

Ljudupptagningar och övriga upptagningar

Upptagningar som ska överlåtas till Nationalbiblioteket inkluderar alla upptagningar som innehåller ljud, bild eller text, till exempel skivor, kassetter, talböcker och taltidningar, cd-rom, fysiska kopior av spel, USB-minnen och kombinationer där upptagningarna hör ihop med ett tryckalster. Ljudupptagningar och övriga upptagningar ska överlåtas i ett friexemplar. Utgåvan ska överlåtas i sin helhet, i den form som den distribueras för allmänheten. 

Överlåtelseskyldigheten gäller alla de upptagningar av inhemska aktörer som distribueras i Finland. 

Friexemplar ska överlåtas av alla upptagningar som framställts i Finland och av sådana upptagningar som framställts utomlands och förts in i landet i minst 50 exemplar. 

För arkivering av filmupptagningar och radio- och tv-material ansvarar Nationella audiovisuella institutet. 

Musikinspelningar 

Friexemplar av samtliga inhemska inspelningar ska överlåtas, såväl singlar som album och samlingar. Hela den inhemska publikationsproduktionen förvaras i nationalsamlingen. 

Musikinspelningar finns till exempel i formaten audio-cd (inklusive cd-r), vinylskiva, kassettband och USB-minne. Om en inspelning ges ut i flera olika format ska ett friexemplar av vart och ett av dessa överlåtas, även om innehållet är identiskt. 

Friexemplar av samtliga utgivna inspelningar som distribueras i Finland av inhemska aktörer ska överlåtas. Mer information om överlåtelse av material som publicerats på nätet finns på sidan Nätmaterial. 

Talinspelningar 

Exempel på talinspelningar är ljudböcker, sagoskivor, avslappningsskivor, taltidningar och språkkurser. 

Cd-rom och övriga upptagningar 

Böcker, serier och småtryck (bland annat produktkataloger, reklamkataloger och bruksanvisningar) är exempel på material som ges ut på CD-rom. Även dessa publikationer omfattas av överlåtelseskyldigheten, oavsett om de har en identifikationskod (som ISBN, ISSN eller ISMN) eller om de distribueras kommersiellt eller inte. 

Spel

Till spel som ska överlåtas hör fysiska kopior av spel och brädspel som har framställs i Finland eller anpassats för den finländska marknaden. Några exempel på dessa är spel som har, 

  • designats eller framställts av finländska medverkande, till exempel spelutvecklare
  • översatts eller dubbats till finska
  • en förpackning med material som helt eller delvis översatts till finska, till exempel ett instruktionshäfte. 

Det material som överlåts ska vara fullständigt och finnas i det format som det distribueras i. Med tanke på den långsiktiga digitala bevaringen ska spelet inte vara tekniskt skyddat. Om publikationen är skyddad har Nationalbiblioteket rätt att kringgå skyddet eller avlägsna det. 

Antalet spel som ska överlåtas är 

  • ett exemplar av fysiska kopior av konsol- och datorspel 
  • två exemplar av brädspel, kortspel, pussel och rollspel. 

Nationalbiblioteket förvarar ett representativt och mångsidigt urval av de spel som distribueras på nätet.