Tjänstebeskrivning och anvisningar

Innehållsförteckning

Tjänstebeskrivning

Nationalbiblioteket samarbetar med aktörer inom publikationsbranschen för att säkerställa att den inhemska publikationsproduktionen bevaras för forskare och andra som behöver den. Tryckalster, ljudupptagningar,övriga upptagningar, digitala publikationer och övrigt nätmaterial deponeras på Nationalbiblioteket. Verksamheten grundar sig på lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial, 1433/2007 (kulturmateriallagen). 

Syftet med verksamheten är att bevara den inhemska publikationsproduktionen för kommande generationer och ställa den till förfogande för forskare och andra som behöver materialet nu och i framtiden. I friexemplarssamlingarna bevaras även material som annars snabbt försvinner och blir otillgängligt och som inte förvaras på andra bibliotek. 

Materialet beskrivs i tillämpliga delar i nationalbibliografin Fennica och nationaldiskografin Viola som finns tillgängliga på nätet via Nationalbibliotekets söktjänst. Det deponerade materialet finns lokalt tillgängligt på Nationalbiblioteket och de övriga friexemplarsbiblioteken. Friexemplarssamlingarna finns på olika håll i Finland och främjar därmed den regionala jämlikheten. 

Årsstatistiken över den inhemska publikationsproduktionen av tryckalster och upptagningar grundar sig på accessionen av friexemplar. 

Du kan ta del av broschyren över friexemplarsverksamheten i Doria

Alla friexemplarsbibliotek har böcker, tidskrifter, serier, noter och kartor i sina samlingar. Tidningar, ljudupptagningar och övriga upptagningar förvaras endast på Nationalbiblioteket, småtryck utöver Nationalbiblioteket även på Åbo universitets bibliotek. 

Nätmaterial och material som arkiverats av Nationella audiovisuella institutet (KAVI) finns fritt tillgängligt via dataterminaler för friexemplar på alla friexemplarsbibliotek samt Riksdagsbiblioteket och på Nationella audiovisuella institutet. 

Överlåtelseskyldiga är

 • framställaren, då publikationen eller upptagningen har framställts i Finland 
 • utgivaren eller förläggaren, då denne framställer produkter själv eller låter tillverka dem utomlands för distribution i Finland 
 • importören, då utgivaren eller förläggaren inte har verksamhetsställe i Finland 
 • nätutgivaren, när det gäller nätmaterial. Som nätutgivare betraktas även förmedlare av material samt bokhandlar och musikaffärer på nätet. 

Överlåtelsefrekvens

Friexemplar av det material som framställs i Finland ska överlåtas till Nationalbiblioteket fyra gånger om året, i januari, april, juli och oktober. Material som framställs utomlands ska överlåtas inom 30 dagar från det att det har förts in i landet. Vid behov går det att komma överens om en annan överlåtelsefrekvens. 

Nätmaterial ska överlåtas inom 60 dagar från det att Nationalbiblioteket har underrättat nätutgivaren om skyldigheten att överlåta material. Om begäran om överlåtelse gäller nätmaterial som ännu inte har publicerats, räknas tiden från den dag då materialet publiceras. Vi kan avtala separat om regelbundna överlåtelser till exempel en gång per år, halvår eller kvartal. 

Följesedlar 

Enligt kulturmateriallagen (1433/2007) ska en följesedel i två exemplar fogas till försändelsen. Ett av exemplaren förblir på Nationalbiblioteket och det andra återsänds till överlåtaren med en anteckning om att försändelsen har mottagits. Av följesedeln ska framgå identifikationsuppgifter och antal för de tryckalster och upptagningar som ingår i försändelsen samt en anteckning om vilken tidsperiod försändelsen gäller. 

Följesedlarna finns på sidan Blanketter

Att beakta vid försändelser

 • Överlåtaren av materialet står för kostnaderna (även leveranskostnaderna). 
 • Nationalbiblioteket kan på den överlåtelseskyldiges ansökan bevilja reducering av antalet friexemplar som ska överlåtas, till exempel om upplagan är påfallande liten. 
 • Tryckalstren och upptagningarna ska levereras fullständiga och i det format som de distribueras. 
 • Stora affischer och kartor ska levereras i eller rullade runt en skyddande papptub. 
 • Friexemplaren ska förses med uppgift om framställningsåret. 
 • Om en publikation är sekretessbelagd enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller någon annan lag, ska en upplysning om detta fogas till försändelsen. Användningen av sekretessbelagt material begränsas enligt ovan nämnda lag. 
 • Den överlåtelseskyldige som åsidosätter sin skyldighet kan åläggas att vid vite fullgöra sin skyldighet (lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial, 1433/2007, 27 §). 

Antal som ska överlåtas

Antal exemplar som ska överlåtas enligt materialtyp

I sex exemplar:
bibliografier
böcker
doktorsavhandlingar
gratistidningar (se också tidningar, nedan)
historiker
journaler
kartor
kundtidningar
libretton
matriklar
medlemstidningar
monografier
mötes- och konferenspublikationer (som innehåller artiklar)
noter
personaltidningar
publikationsserier
pärmar med lösblad som uppdateras
rapporter
serietidningar
sjökort
släktböcker
släktföreningars tidningar
statistikpublikationer
tidskrifter
utställningskataloger (som innehåller artiklar)
årsböcker

I två exemplar:
affischer
annonstidningar
bokslut
broschyrer
bruksanvisningar
brädspel
budgetar
exlibris
fickstatistiker
flyers
flygblad
försäkringsvillkor
förteckningar
guider (t.ex. användnings-, personal-, studie- och serviceguider)
kalendrar
kataloger
kollektivavtal
kommunalberättelser
korsordsböcker
korsordtidningar
löpsedlar
menyer
målarböcker
mötes- och konferensprogram
planer (t.ex. detalj- och landskapsplaner)
prislistor
program (t.ex. teater-, utställnings- och idrottstävlingsprogram)
publikationskataloger
pysselböcker och pysseltidningar
register
reklam
reklamaffischer
reklamtidningar
spel: brädspel, spelkort, rollspel
standarder
sudokuböcker och sudokutidningar
särtryck
telefonkataloger
tidtabeller
valreklam
verksamhetsberättelser
verksamhetsplaner
vykort
årsberättelser

I ett exemplar:
cd- och dvd-rom-skivor
datorspel
ljudupptagningar (musik och tal)
tidningar

Överlåts inte:
blanketter
braille dvs. punktskrift
etiketter
inbjudningar till familjefester (t.ex. bröllops-, begravnings- och födelsedagsinbjudningar)
klistermärken
konstgrafiska originalavdrag
kuvert
oförändrade nya upplagor
omslagspapper och förpackningsmaterial
tryck på textilier och föremål
tryckalster och upptagningar som endast publiceras utomlands
visitkort

Friexemplarsbibliotek

Det finns sex friexemplarsbibliotek i Finland: