Kulturarvet är vår gemensamma nationalegendom, och ansvaret för dess bevarande tillhör oss alla.

På grund av sin stora omfattning behöver Nationalbiblioteket förutom offentlig finansiering också privat finansiering och privata samarbetspartner för att kunna värna om samlingarna och göra dem tillgängliga för allmänheten på nätbiblioteket.

Nationalbibliotekets fond för kulturarv