Förmedling av det digitala kulturarvet som samarbete

Nationalbibliotekets lagstadgade uppgift är att permanent bevara vårt nationella och oersättligt värdefulla publicerade kulturarvsmaterial. Vi tillgängliggör material för forskning och andra behov, samt för så omfattande nätdistribution som möjligt.

Vi främjar digitalisering och därmed också våra unika samlingars synlighet, jämlika tillgänglighet och användbar­het.

Till de viktigaste urvalskriterierna vid digitalisering av material hör materialets omfattning, förvaring och innehåll, samt efterfrågan på materialet.

Digitala samlingar främjar framför allt nya typer av forskning, undervisning och kreativ verksamhet, samtidigt som det gör det enklare för medborgare att använda materialet.

Vårt mål

Vi planerar och utvecklar digitaliseringen och våra tjänster tillsammans med kunder och samarbetspartner. Vi samarbetar till exempel med forskningsorganisationer, andra bibliotek, arkiv, museer, förlagsbranschen och upphovsrättsorganisationer.

Vårt mål är att förbättra materialens användbarhet och att öppna upp dem för användning samtidigt som vi utvecklar forskningsverktyg och -metoder. I våra samarbetsavtal strävar vi efter att säkerställa en så omfattande samhällelig användning av våra digitala material som möjligt.

Vi integrerar också våra tjänster i ändamålsenliga nationella och internationella infrastrukturer och tjänster.

I vår digitaliseringsverksamhet tar vi dessutom hänsyn till:

  • att säkerställa de digitaliserade materialens tillförlitlighet och autenticitet
  • att göra de digitaliserade materialen tillgängliga, sökbara och användbara på ett bestående och hållbart sätt
  • att trygga originalmaterialens bevarande genom att tillhandahålla ersättande dokument
  • de nya, digitala informationsprodukter som uppstår i och med digitaliseringsprocessen och som gör det möjligt att använda innehållet i de digitaliserade materialen på nya sätt.

Tilläggsinformation: