Beskrivningens ekosystem som samarbete

Vi sparar innehålls- och referensinformation om våra material för att göra det möjligt att söka information om dem. Innehålls- och referensinformationen är en del av beskrivningens ekosystem.

Alla delområden inom vårt ekosystem för beskrivning förnyas under de närmaste åren:

  • innehålls- och referensinformationens struktur och gruppering
  • samarbetspartnerna inom beskrivningsverksamheten
  • beskrivningsverktygen

Förnyelsen av ekosystemet påverkar även informationssökningen.

Nya beskrivningsobjekt

Internationella standarder fastställer vad som väljs som beskrivningsobjekt vid biblioteken. Nationalbiblioteket har, liksom nationalbiblioteken i många andra länder, infört den internationella beskrivningsstandarden RDA (Resource Description and Access). RDA påbjuder biblioteken att beskriva universella objekt, t.ex. verk, aktörer och platser, och länka denna innehålls- och referensinformation sinsemellan. På så sätt bildar beskrivningen och informationssökningen ett allt större internationellt nätverk.

Informationssökningen styrs genom internationella och nationella innehålls- och referensinformationsresurser, t.ex. nationalbibliografier, ordlistor och register. Dessa omorganiseras i och med ändringen av beskrivningsobjekten. De styrande innehålls- och referensinformationsresurserna utgör knutpunkter i nätverket av innehålls- och referensinformation, och då informationsmaterialen blir mångsidigare stärks resursernas roll vid informationssökning ytterligare. De gör informationssökningen mer omfattande.

Nya samarbetspartner

Omorganiseringen av innehålls- och referensinformationsresurserna möjliggör också nya partnersamarbeten inom produktion av innehålls- och referensinformation.

Vid sidan av samarbetet mellan bibliotek och förlagsbranschen skapas nya beskrivningssamarbeten med arkiv, museer och forskningssektorn för beskrivning av de aktörer som förknippas med materialen. Hela den offentliga förvaltningen samarbetar inom produktionen av olika slags ordlistor. Våra internationellt sett viktigaste samarbetspartner är andra nationalbibliotek. De ansvarar för beskrivningen av publikationer, samt de därmed förknippande aktörerna och ämnena, i det egna landet.

Med samarbete strävar vi inte enbart efter en effektiv produktion av innehålls- och referensinformation, utan även efter att informationen ska vara högkvalitativ, vilket ger ökad relevans vid informationssökning.

Förnyelse av beskrivningsverktygen

I och med de nya samarbetsformerna förändras även processerna för produktion av innehålls- och referensinformation, vilket förutsätter att också beskrivningsverktygen förnyas. Datasystemen och arbetsytorna inom beskrivning måste vara integrerbara och modulerbara. Under arbetsprocessen borde beskrivningsförfattaren kunna utnyttja information som är spridd i olika system via en och samma arbetsyta. Dessutom behöver samarbetspartnerna arbetsytor som är skräddarsydda för deras egna processer.

De nuvarande verktygen är svåra att integrera eller modulera. Internationellt sett finns det ännu inga produktionsverktyg som lever upp till de nya kraven för beskrivning. Utvecklingssamarbete mellan bibliotek, arkiv och museer kan vara en möjlig framtida lösning i utvecklingen av verktyg.

Nationellt stöd under förändringen

Under de närmaste åren förnyar vi våra tjänster för beskrivningsinstruering. Vårt mål är att tydligare lyfta fram de nationella experttjänster som stöder arbetet för att förändra beskrivningens ekosystem i Finland. För att stärka samarbetet aktiveras de nationella expertnätverken för beskrivning, bl.a. Beskrivningsstandardsgruppen och Kumea. För att kunna skapa nätverk av innehålls- och referensinformation krävs också nätverkande verksamhet.