Hoppa till huvudinnehåll

Beskrivningens ekosystem förnyas som samarbete

Vi sparar innehålls- och referensinformation om våra material för att det ska gå att söka information om dem.

Beskrivningens ekosystem förnyas

Vi sparar innehålls- och referensinformation om våra material för att det ska gå att söka information om dem. Innehålls- och referensinformationen är en del av beskrivningens ekosystem.

Alla delområden inom vårt beskrivningens ekosystem förnyas under de närmaste åren:

  • innehålls- och referensinformationens struktur och gruppering
  • samarbetspartnerna inom beskrivningsverksamheten
  • beskrivningsverktygen

Förnyelsen av ekosystemet påverkar även informationssökningen.

Nya beskrivningsobjekt

Internationella standarder fastställer vad som väljs som beskrivningsobjekt vid biblioteken. Nationalbiblioteket har, liksom nationalbiblioteken i många andra länder, infört den internationella RDA-beskrivningsstandarden (Resource Description and Access) som styr biblioteken att beskriva universella objekt, t.ex. verk, aktörer och platser, och länka denna innehålls- och referensinformation sinsemellan. På så sätt bildar beskrivning och informationssökning ett allt större internationellt nätverk.

De internationella och nationella innehålls- och referensinformationsresurser som styr informationssökningen, t.ex. nationalbibliografier, ordlistor och register, omorganiseras genom ändringen av beskrivningsobjekten. Innehålls- och referensinformationsresurserna är knutpunkter i nätverket av innehålls- och referensinformation. Genom att informationsmaterialen blir mer mångsidiga stärks de styrande innehålls- och referensinformationsresursernas roll vid informationssökning ytterligare. De gör informationssökningen mer omfattande.

Nya samarbetspartner

Omorganiseringen av innehålls- och referensinformationsresurserna möjliggör också nya partnersamarbeten inom produktion av innehålls- och referensinformation. Vid sidan av samarbetet mellan bibliotek och förlagsbranschen skapas nya beskrivningssamarbeten med arkiv, museer och forskningssektorn vid beskrivning av de aktörer som är förknippade med materialen. Hela den offentliga förvaltningen samarbetar inom produktion av olika slags ordlistor. Våra internationellt sett viktigaste samarbetspartner är andra nationalbibliotek, som svarar för beskrivningen av publikationer samt de därmed förknippande aktörerna och ämnena i det egna landet.

Genom samarbete strävar vi inte enbart efter en effektiv produktion av innehålls- och referensinformation, utan även efter att informationen ska vara högkvalitativ, vilket ger ökad relevans vid informationssökning.

Förnyelse av beskrivningsverktygen

Genom de nya samarbetsformerna förändras även processerna för produktion av innehålls- och referensinformation, vilket förutsätter en förnyelse av beskrivningsverktygen. Datasystemen och arbetsytorna inom beskrivning måste vara integrerbara och modulerbara. Under arbetsprocessen borde beskrivningsförfattaren kunna utnyttja information som är spridd i olika system via en och samma arbetsyta. Dessutom behöver samarbetspartnerna skräddarsydda arbetsytor i sina egna processer.

De nuvarande verktygen kan svårligen integreras eller moduleras. Internationellt sett finns det ännu inga produktionsverktyg som lever upp till de nya kraven inom beskrivning. En möjlig framtida lösning på utvecklingen av verktyg kan vara utvecklingssamarbete mellan bibliotek, arkiv och museer.

Nationellt stöd under förändringen

Vi förnyar våra tjänster inom beskrivningsstyrning under de närmaste åren. Vårt mål är att tydligare lyfta fram de nationella experttjänster som stöder genomförandet av förändringen av beskrivningens ekosystem i Finland. För att stärka samarbetet aktiveras verksamheten i de nationella expertnätverken för beskrivning, bl.a. Beskrivningsstandardsgruppen och Kumea. För att skapa nätverk av innehålls- och referensinformation krävs det nätverkande verksamhet.