Kirjaston ohjelma-asiakirjat

Kansalliskirjaston kokoelma on ainutlaatuinen tutkimusinfrastruktuuri, jonka perustan muodostaa kotimaisten julkaisujen arkistokokoelma. Kansalliskirjaston ulkomaiset kokoelmat kytkevät Suomen tieteen ja kulttuurin eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiinsä.

Sisällysluettelo

Kirjaston kokoelmapolitiikka

Kansalliskirjaston kokoelma muodostaa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimukseen painottuvan tutkimusinfrastuktuurin. Kansalliskirjasto tarjoaa aineistoa sekä tiedeyhteisön että muiden tiedontarvitsijoiden käyttöön. Kansalliskokoelmaa kartutetaan ja säilytetään kulttuuriaineistolaissa määriteltyjen periaatteiden mukaan. Kirjaston muita kokoelmia kartutetaan, arvioidaan ja säilytetään tutkimuksen tarpeiden mukaan.

Kansalliskirjaston kokoelma täydentyy vapaakappaleina, ostoina, julkaisuvaihtoina, luovutuksina sekä lahjoituksina.

Kansalliskirjaston aineistopolitiikka (Doria.fi)

Kansalliskirjaston hankintaohjelma 2021-2024 (Doria.fi)

Verkkoaineistojen keräyssuunnitelma 2021–2024 (Doria.fi)

Lisätietoja:

Kirjaston neuvonta
+358 (0)2941 23196
Kansalliskirjasto

Aineistojen säilytys

Kansalliskirjaston lakisääteinen tehtävä on säilyttää korvaamattoman arvokas kansallinen julkaistu kulttuuriperintöaineisto pysyvästi. Säilytämme ja tarjoamme aineistoja tutkimuskäyttöön autenttisena tietolähteenä. Suojaustoiminnassamme olennaista on vaurioiden ennalta ehkäisy, riskien tunnistaminen ja hallinta.

Säilytämme aineistot asianmukaisissa olosuhteissa. Ohjeistamme aineistojen oikeaa käsittelyä ja annamme ne asiakkaiden käyttöön kontrolloidusti vaarantamatta aineiston säilymistä. Tarjoamme myös korvaavia tallenteita.

Kansalliskirjaston säilytyspolitiikka (Doria.fi)

Lisätietoja:

Kansalliskirjasto, Mikkelin toimipiste

Aineistojen digitointi

Luomme pitkäjänteisellä digitoinnilla kriittisiä massoja tutkimus- ja kansalaiskäyttöön. Edistämme digitalisointia ja sen avulla ainutlaatuisten kokoelmiemme näkyvyyttä, tasapuolista saatavuutta ja käytettävyyt­tä.

Laadukas metadata varmistaa digitaalisten aineistojen uudelleen käytön ja pitkäaikaissäilytyksen. Tuotamme kuvailevaa metadataa analogiselle aineistolle kansainvälisten standardien mukaisesti.  Digitoinnissa varmistamme skannauksen teknisen laadun lisäksi kattavan teknisen ja hallinnollisen metadatan.

Saatamme digitaaliset kokoelmamme käyttöön mahdollisimman laajasti esitys- ja hakujärjestelmien kautta. Digitaaliset kokoelmat edistävät erityisesti uudenlaista tutkimusta, opetusta, aineistojen kansalaiskäyttöä ja luovaa toimintaa. Avaamme digitaalisia tekijänoikeuden alaisia aineistoja käyttöön sopimusten avulla.

Kansalliskirjaston digitointiohjelma 2021-2024 (Doria.fi)

Lisätietoja:

Kansalliskirjasto, Mikkelin toimipiste

Kansalliskirjaston kuvailupolitiikka

Kansalliskirjaston kuvailupolitiikka 2021-2030 keskittyy yhteentoimivuuden tukemiseen kansainvälisessä kuvailun rakennemuutoksessa. Kuvailupolitiikka konkretisoi Kansalliskirjaston strategian tavoitteita ja metatietovision linjauksia. Kuvailupolitiikka ohjaa kuvailun kehittämistä verkostomaisessa yhteistyössä kirjastojen ja laajemmin koko kulttuuriperintösektorin kanssa.

Kuvailupoliitiikan visio:

 • Kansalliskirjasto kehittää metatietoa kansainvälisen yhteentoimivuuden mukaisesti.
 • Syvenevä metatietoyhteistyö ja älykkäät välineet tehostavat tiedon hyödyntämistä.

Kuvailupoliittiset tavoitteet on jaettu neljään teemaan.

 • Teema 1: Metatiedon kehittämistavoitteet
 • Teema 2: Metatietoyhteistyön kehittämistavoitteet
 • Teema 3: Metatietotuotannon kehittämistavoitteet
 • Teema 4: Metatietoon liittyvien toimintatapojen ja viestinnän kehittämistavoitteet

Kansalliskirjaston kuvailupolitiikka 2021-2030 (doria.fi)

Digital Humanities -politiikka

Visio

Kansalliskirjasto on aktiivinen ja tunnettu toimija digitaalisten ihmistieteiden kentällä. Kirjasto tarjoaa monipuolisia data-aineistoja, asettaa niitä tutkimuksen käyttöön ja on osaava tutkimuksen kumppani. Digital Humanities -tutkimushankkeissa Kansalliskirjasto kehittää työvälineitä yhdessä tutkijoiden kanssa. Kansalliskirjasto rakentaa yhteistyötä kansainvälisten DH-toimijoiden kanssa.

DH-politiikan teesit

 1. Kansalliskirjasto kehittää edellytyksiä digitaalisten ihmistieteiden tutkimukselle.
 2. Kansalliskirjasto tarjoaa tutkimusaineistoksi digitoitua ja digitaalisena syntynyttä aineistoa laajasti tutkimuksessa hyödynnettävässä muodossa.
 3. Kansalliskirjasto tarjoaa kuratointia digihumanisteille Kansalliskirjaston tarjoamiin aineistoihin ja palveluihin liittyen.
 4. Kansalliskirjasto on mukana tutkimustyön välineiden ja menetelmien kehittämisessä.
 5. Kansalliskirjasto tekee yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien kanssa.
 6. Kansalliskirjaston oma kehitystoiminta keskittyy datan mallintamiseen, metadataan, tiedonhallintaan ja -louhintaan, joista pyritään tuottamaan käytännön sovelluksia.
 7. Tutkimusyhteistyöhankkeiden suunnittelussa ja rahoituksessa huomioidaan hankkeen tarpeisiin kehitettävät palvelut ja hankkeen jälkeinen ylläpitotyö.
 8. Kansalliskirjasto on aktiivinen ja tunnettu toimija digitaalisten ihmistieteiden kentällä.

Kansalliskirjaston Digital Humanities -politiikka (Doria.fi)

Avoin Kansalliskirjasto -politiikka

Kansalliskirjasto on avoin organisaatio, joka suunnittelee toimintaansa yhteistyössä keskeisten sidosryhmiensä kanssa. Avoin toimintatapa lisää luottamusta.

Aineistojen ja palveluiden avoimuus tuo ne paremmin asiakkaiden hyödynnettäväksi ja lisää niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

 1. Kansalliskirjasto edistää avointa tiedettä ja kulttuuriperinnön avoimuutta.
 2. Kansalliskirjasto kehittää avoimia palveluita.
 3. Kansalliskirjasto suunnittelee ja kehittää palveluita yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa.
 4. Kansalliskirjasto integroi avoimet palvelunsa kansallisiin ja kansainvälisiin infrastruktuureihin ja palveluihin.
 5. Kansalliskirjasto valmistelee strategiansa ja keskeiset toimintaa ohjaavat politiikkansa yhteistyössä keskeisten sidosryhmiensä kanssa.
 6. Kansalliskirjasto edistää osaamisen jakamista, jakaa osaamistaan ja oppii muilta.
 7. Kansalliskirjasto vaikuttaa lainsäädännön kehittämiseen siten, että se tukee mahdollisimman hyvin aineistojen ja palveluiden avointa käyttöä.
 8. Kansalliskirjasto pyrkii sopimuksissaan varmistamaan aineistojen mahdollisimman suuren avoimuuden.

Taustadokumentit ja toimenpideohjelma