Kilda - Kirjastometatieto linkitetyksi dataksi

Projektin keskeisinä tehtävinä ovat:

  • Uusien kuvailusääntöjen RDAn jalkauttaminen sääntötekstin suomennoksen, ohjeistusten, koulutusten ja konversioiden myötä.
  • Kansallisen Metatietosanaston julkaiseminen linkitettynä datana
  • Toimijatunnisteen käyttöönotto
  • Kansalliskirjaston kuvailun asiantuntijapalveluiden uudistaminen
  • Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen nimitietopalvelun tietomallin luominen

Tavoite ja tehtävät

Projektin tavoitteena on edistää Kirjastometatiedon muokkaamista linkitetyksi dataksi jalkauttamalla kansainvälistä kuvailun muutosta Suomeen. Projektin keskiössä on kansainvälisen RDA-kuvailustandardin (Resource Description and Access) käyttöönotto Suomessa. RDA-kuvailustandardin lisäksi tunnisteet, tieto- ja käsitemallit sekä sanastot ovat keskeisiä kehittämisalueita linkitetyn datan luomisessa.

Projekti pyrkii vahvistamaan Kansalliskirjaston kansallista roolia ja vastuuta kuvailevan metatiedon kehittäjänä, koordinoijana ja ohjeistajana. Projektin aikana myös kehitetään kuvailuyhteistyötä arkistojen ja museoiden kanssa.

Vaikutukset

Kuvailun muutoksella pyritään kansainvälisesti yhteentoimivaan metatietoon, kuvailevan metatiedon aiempaa parempaan hyödynnettävyyteen tietoverkoissa sekä metatiedon tuotannon tehokkuuden ja laadun parantamiseen.

Asettaja

Kansalliskirjasto
Tutkimuskirjasto-tulosalue

Toimikausi

-

Projektin tila

Valmis

Rahoittaja/-t

.

Yhteistyötaho/-t

Kirjastot, museot ja arkistot