ISNI-tunnusten käyttöönotto tekijänoikeusjärjestöissä

Tekijänoikeusjärjestöt Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto ja Teosto ovat mukana projektissa, jonka aikana hankitaan kansainväliset tekijätunnukset kattavasti järjestöjen edustamille oikeudenhaltioille, kehitetään ISNI-prosessia ja parannetaan tekijänoikeusjärjestöjen tietokannoissa olevan metadatan laatua. Kansalliskirjasto toimii kansallisen ISNI-rekisteröintitoimiston roolissa ja koordinoi hanketta.

ISNI-projektikokonaisuus koostuu kahdesta vaiheesta, jotka limittyvät. Ensimmäisen vaiheen aikana (2/2022–12/2023) hankitaan ISNI-tunnuksia tekijänoikeusjärjestöjen edustamille oikeudenhaltioille. Toisen vaiheen aikana (1/2023–12/2024) rakennetaan rajapintoja, jotka mahdollistavat ISNI-tunnusten toimivan jakelun, ja rikastetaan tekijänoikeusjärjestöjen tietokannoissa olevaa metatieto.

Tavoite ja tehtävät

Projektin ensimmäisen vaiheen (2/2022–12/2023) tavoitteena on hankkia ISNI-tunnukset kattavasti eri tekijänoikeusjärjestöjen edustamille tekijöille. Käytännössä tämä tarkoittaa ISNI-tunnusten lisäämistä tekijänoikeusjärjestöjen tietokantojen oikeudenhaltijatietoihin.

Projektin toisen vaiheen keskeisinä tavoitteina ovat ISNI-tunnusten toimiva ja ajantasainen jakelu ja käyttö tekijänoikeussektorilla, toimijaan liittyvän metatiedon laadun parantaminen ja pitkän aikavälin visio kansallisesta ISNI-ekosysteemistä. Kehittämällä monipuolisia ja tehokkaita rajapintoja mahdollistetaan jatkuvan ISNI-prosessin pilotointia ja tarkastamalla järjestöjen metadataa saadaan toimijaan liittyvän metadatasta laadukasta ja yhteentoimivaa. Kartoittamalla ISNIn uusia käyttömahdollisuuksia luodaan puolestaan hyvät lähtökohdat uusien yhteistyökuvioiden tai palveluiden kehittämiselle.

ISNI-tunnus
ISNI (International Standard Name Identifier) on kansainvälinen tunniste, jonka avulla voidaan yksiselitteisesti identifioida mihin tahansa luovaan teokseen liittyviä henkilöitä ja yhteisöjä. Esimerkiksi kirjailijoita, esittäjiä, säveltäjiä, visuaalisen taiteen tekijöitä, esiintyjiä, tuottajia taikka kustantajia.
ISNI-tunnusten käyttöönotto ja laajamittainen käyttö takaa suomalaisille tekijänoikeusjärjestöille entistä paremmat mahdollisuudet luovien alojen kotimaisten tekijöiden tunnistamiseen kansainvälisissä yhteyksissä. Se samalla asettaa tiettyjä vaatimuksia tekijöihin liittyvän metadatan laadun suhteen ja tekijöistä kerättävän metatiedon yhdenmukaistamiseen.

ISNIn tarkoituksena on toimia yhdistävänä tunnisteena eri tekijätunnisteita käyttävien järjestöjen välillä ja mahdollistaa datan rikastamista tekijänoikeusjärjestöjen ja heidän yhteiskumppaniensa kesken.

Vaikutukset

Projektin keskeisin hyöty on luovan työn tekijöiden luotettava yksilöiminen kansainvälisellä tunnisteella taiteenalasta riippumatta. Koska ISNI-tunnus on kansainvälinen, julkinen ja laajasti käytössä oleva tunniste, sen käyttö suomalaisissa tekijänoikeusjärjestöjen järjestelmissä luo hyvät edellytykset tekijöiden tunnistamiselle ja parantaa tekijään liittyvien tietojen luotettavuutta ja yhteentoimivuutta. Yhteisen, globaalin ja toiminnallisen tunnisteen käyttöönotto mahdollistaa jatkossa tiiviimpää yhteistyötä ja parempaa palvelua tekijänoikeusjärjestöjen asiakkaille.

Projektin vaikutus voidaan sen päätyttyä nähdä tekijänoikeusjärjestöjen kentällä laajasti. ISNIn käyttöönotto tuo alalle uusia käytäntöjä ja kehittää osaltaan alojen digitaalisen datan käyttöä, saatavuutta ja hallintaa. Kansainvälisesti nopeasti yleistyvän tunnisteen käyttö avaa uusia mahdollisuuksia erityisesti teokseen ja tekijään liittyvien metatietojen välittämisen osalta.

Projektin yhteistyökumppanit ja rahoittajat

Asettaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Gramex

Toimikausi

-

Jatkoaika

-

Projektin tila

Käynnissä

Rahoittaja/-t

Opetus‑ ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta tekijänoikeusjärjestöille kulttuuri‑ ja luovien palveluiden sekä tuotanto ja toimintamallien uudistamisen ja digitalisaation edistämiseen. Lisätietoja kulttuuri‑ ja luovien alojen rakennetuesta löytyy ministeriön verkkosivuilla.

Kulttuuri‑ ja luovien alojen rakennetuki sisältyy Suomen elpymis‑ ja palautumissuunnitelmaan. Suomen elpymis‑ ja palautumissuunnitelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen Next Generation EU ‑ohjelmista.

Aikataulu

Projektin ensimmäinen vaihe kestää vuoden 2023 loppuun ja toinen vaihe loppuu v. 2024 lopussa.

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan projektin erillisillä verkkosivuilla.

Yhteistyötaho/-t

Projektissa on mukana viisi tekijänoikeusjärjestöä: Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto ja Teosto. Kansalliskirjasto toimii kansallisen ISNI‑rekisteröintitoimiston roolissa ja koordinoi hanketta. Yhteiskumppaneiden sivuille pääset tekijänoikeusjärjestöjen tällä sivulla olevien logojen kautta.