Palvelut yleisille kirjastoille

Kansalliskirjaston palvelut yleisille kirjastoille kattavat

 • Kotimaisen aineiston saatavuuden parantaminen ja kuvailun ekosysteemin kehittäminen
 • Tietoaineistojen kuvailun kehittäminen
 • FinELib-hankinta ja hankinnan infrastruktuuri
 • Koulutukset ja tapahtumat 2022–2024
 • Finna yleisille kirjastoille

Palvelun kuvaus

Kansalliskirjaston palvelut yleisille kirjastoille, palvelukuvaukset 2022-2024

Rahoitus sisältää Helsingin yliopiston yleiskustannukset, 15% myönnöstä

1. Kotimaisen aineiston saatavuuden parantaminen ja kuvailun ekosysteemin kehittäminen, 199 760 euroa

 • Kirjavälityksen ja Kansalliskirjaston yhteistyönä kaupallisten kustantajien metatieto saadaan mahdollisimman nopeasti ja kattavasti Melindaan ja sitä kautta asiakaskäyttöön kirjastojen hakupalveluihin
 • Kirjavälityksen ja Kansalliskirjaston yhteistyön tuloksena julkaisijametatieto rikastuu toimijatunnisteilla ja automaattisesti tuotetuilla sisällönkuvailuilla
 • Tunnisterekisteri kehitetään nopeaksi ja laadukkaaksi pienten ja keskisuurten kustantajien julkaisijametatiedon väyläksi

2. Tietoaineistojen kuvailun kehittäminen, 254 240 euroa

Yhteentoimivuus ja linkittyvyys

 • Uudistuneen RDA:n käyttöönoton mahdollistaminen (suomennos, linjaukset, koulutukset)
 • Paikkojen, ajanjaksojen ja nimien tarkempi ja kansallisesti yhteentoimivampi kuvailu vahvistuu uudistuneen RDA:n käyttöönoton myötä ja myös kirjastojen, arkistojen ja museoiden kuvailuyhteistyö lisääntyy
 • RDA-koulutusta tarjotaan yleisille kirjastoille Melindan käyttöönottojen yhteydessä
 • Metatiedon konekielisyyttä lisätään tunnisteiden avulla esim. Melindan metatietoa muokkaamalla (Share-VDE-yhteistyö)
 • Edistetään kustantajayhteistyötä, minkä myötä ISBN-tunnuksellisten metatietojen käyttö lisääntyy
 • ISNI-tunnisteita ja muita toimijatunnisteita (ORCID) lisätään metatietoon ja niitä linkitetään keskenään osana kuvailuyhteistyötä

Automaattinen kuvailu yleisissä kirjastoissa

 • Annifin tekninen kehitys, mm. web-käyttöliittymän kehittäminen, suorituskykyoptimointi, uudet algoritmit ja ominaisuudet
 • Automaattisen kuvailun laadun kehittäminen ja seuranta
 • Automaattisen bibliografisen kuvailun menetelmien kehittäminen mm. e-aineistojen kuvailuprosessin ja digitoinnin tueksi
 • Finto AI -palvelun laajentaminen uusiin kuvailusanastoihin
 • Uusien kuvailujärjestelmien Finto AI -integroinnin tukeminen
 • Finnan suosittelun kehittäminen Annifin avulla  
 • Yhteistyö Annifia hyödyntävien tahojen kanssa  
 • Viestintä ja koulutukset sekä esitykset ja julkaisut

3. FinELib-hankinta ja hankinnan infrastruktuuri, 99880 euroa

 • Yleisille kirjastoille tärkeät aineistot on mahdollista hankkia FinELibin kautta
 • Hankinnan toimintamalleja kokeillaan yhteistyössä yleisten kirjastojen konsortion kanssa tavoitteena mallit, joissa hyödynnetään eri toimijoiden osaaminen
 • Toteutetaan aineistojen / palvelujen kilpailutus, mikäli hankinta edellyttää kilpailutusta
 • Käydään vuoropuhelua FinELibin roolista Digimedia-hankkeessa yleisten kirjastojen kanssa, tavoitteena se, että kotimaiset sähköiset aineistot ovat kirjastojen asiakkaiden käytettävissä.
 • FinELib jatkaa hankintaan liittyviä koulutuksia yhteistyössä yleisten kirjastojen konsortion ja Kirjastokaistan kanssa
 • Avoimet aineistot ja niiden löydettävyys: Yhdessä Finnan kanssa FinELib voi kehittää sitä, että yleisten kirjastojen asiakkaat löytävät FinELibin ja muiden avoimeksi neuvottelemat aineistot

4. Koulutukset ja tapahtumat 2022–2024, 108960 euroa


Kansalliskirjasto jatkaa koulutuksen ja tapahtumien tuottamista yleisille kirjastoille:

 • Koulutustarjonnan sisällössä ennakoidaan toiminnan muutoksia.
 • Kehitetään tapahtumien fasilitointia ja vuorovaikutteisuutta.
 • Koulutusvideotuotantoa lisätään.
 • Koulutusvideoiden ja tapahtumatallenteiden tekstittäminen on rutiinia, samoin muu tallenteiden ja koulutusmateriaalien saavutettavuus.
 • Missä mennään -webinaareissa kerromme Kansalliskirjaston palveluiden ja projektien kuulumiset neljä kertaa vuodessa.
 • Kirjastoverkkopäivät järjestetään 2023. Päivät ovat merkittävä kirjastoammattilaisia eri sektoreilta yhteen kokoava tapahtuma. Yleisten kirjastojen edustajat osallistuvat suunnitteluun.
 • Eri palveluiden tapahtumia ja koulutuksia, joissa hyödynnetään viestintäinfrastruktuuria:
 • Melindasta järjestetään koulutuksia tarpeen mukaan, mm. yleisten kirjastojen käyttöönottokoulutukset. Melindan talonmiehen tuokiot, joita pidetään noin kuusi vuodessa, käsittelevät Melinda-kuvailun ajankohtaisia aiheita. Vuosittain järjestetään lisäksi Melinda-päivä, jossa tyypillisesti on yli 200 osallistujaa.
 • RDA- ja kuvailukoulutusta tarjotaan, ja vuosittain pidetään kuvailupäivät.
 • Finna tarjoaa sektorikohtaisia tapaamisia ja sektorirajat ylittäviä työpajoja, seminaareja ja webinaareja ajankohtaisista teemoista. Säännöllistä koulutusta järjestetään Finnan hallintaliittymän käytöstä ja uusille organisaatioille tai työntekijöille tarjotaan koulutusta Finnan perusteista.
 • Digitaalisen kulttuuriperinnön viestintävastuun puitteissa Digime järjestää vuosittain seminaarin sekä kahdesta neljään pienempää tapahtumaa arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteisistä ajankohtaisista teemoista. Myös Digime hyödyntää Kansalliskirjaston infrastruktuureja.
 • Kansalliskirjasto järjestää muita myös yleisiä kirjastoja hyödyttäviä tapahtumia. Tällaisia ovat olleet viime vuosina mm. tekoäly- ja Open Access -seminaarit sekä Koha-hackathon.
 • Automaattinen kuvailu herättää kirjastoissa ja koko KAM-sektorilla sekä julkishallinnossa erittäin paljon kiinnostusta, joten myös siitä viestiminen ja erilaisten koulutusten ja tilaisuuksien järjestäminen on jatkuvaa toimintaa.
 • Myös kirjastojen johtajille järjestetty seminaareja ja pyöreän pöydän keskusteluja.

5. Finna yleisille kirjastoille, 245 160 euroa

Finnan peruspalvelun painopisteitä yleisille kirjastoille vuosina 2022-2024

 • Viestintä ja markkinointi
 • Viestintäyhteistyö kirjastojen ja yleisten kirjastojen kehittämisyksikön kanssa
 • Käytön seuraaminen
 • oppukäyttäjäkyselyt, käytettävyystutkimukset ja tilastoraportit
 • Asiakkuuksien hallinta ja mukaantulo
 • Finna-verkkokirjastojen ylläpitoon ja mukaantuloon liittyvät koulutukset
 • Keskitetty asiakastuki, ohjeet ja asiakasviestintä kirjastoille. (erit. käyttöliittymien räätälöintiin liittyvä tuki ja ohjeitten tekeminen)
 • Ohjelmiston ylläpito
 • Palvelinohjelmiston ongelmatilanteiden selvittely ja palvelinympäristön seuranta yhdessä CSC:n kanssa
 • Ohjelmiston suorituskyvyn parantaminen ja ohjelmistovirheiden korjaaminen
 • Palvelupiste
 • Ongelmatilanteiden monitorointi, selvittely ja viestiminen asiakkaille
 • Finnaan integroitujen järjestelmiin liittyvä muutosten hallinta (kirjastojärjestelmät ja kirjastohakemisto)
 • Organisaatioiden aineistoihin, järjestelmiin, ym. liittyvät keskitetyt asetukset
 • Finnan rajapintojen käytön tuki kirjastoille ja kirjastojen hyödyntämille palveluille. (esim. kirjautumisrajapinta)

Finnan kehittämisen painopisteitä 2022–2024
Finnan kehittäminen on jaettu viiteen osa-alueeseen. Ydinpalvelun kehittämisen lisäksi palveluita ja julkisuuskuvaa kehitetään vision 2025 tavoitteiden mukaisesti:

 • Tarjoamme parhaan käyttökokemuksen
 • Edistämme tiedonsaantia ja elinikäistä oppimista
 • Yhdessä saavutamme enemmän


Ydinpalvelun kehittäminen
Ydinpalvelun kehittäminen on keskeisin osa Finnan kehittämistä. Siinä pyritään vastaamaan erityisesti mm. edellä kuvatussa peruspalvelussa tapahtuviin muutoksiin. Kun kirjastojen tarve peruspalvelulle lisääntyy, ydinpalveluun liittyvää kehittämistä on myös enemmän.
Yleisten kirjastojen palvelutarve käyttöliittymien hallinnassa ja räätälöinnissä on suuri ja se kasvaa yhä.
Tähän vaikuttaa kirjastojen voimakkaan mukaantulon lisäksi verkkokirjastomalli, jonka ajatuksena on, että hakupalvelun lisäksi kirjastot voivat tarjota kaikki asiakkailleen suunnatut sisällöt samasta paikasta. Kirjastot käyttävät Finnan alustapalvelun mahdollisuuksia tarjotessaan erilaisia suoraan hallintaliittymässä tuotettuja, tai muualla ylläpidettyjä integroituja sisältöjä (mm. tapahtumakalenterit, aukioloajat, palvelut, poiminnat kokoelmista, teemat, kampanjat jne.)
Omatoimisen palvelun lisääminen ja helpottaminen on keskeinen tapa hallita kasvavaa palvelutarvetta. Palvelupisteen työmäärää pyritään vähentämään jatkamalla Finnan hallintaliittymän kehittämistä ja kehittämällä ohjeita ja koulutuksia. Vuonna 2021 aloitettu hallintaliittymän uudistus parantaa sen kehitettävyyttä ja myös keskeisten toimintojen käytettävyyttä. Tämän jälkeen vuonna 2022 jatketaan laajentamalla muokkausominaisuuksia. Erityisesti kirjastojen toiveissa on ollut joustavuutta verkkokirjaston muokattavuuteen mm. etusivun komponenttien järjestämiseen. Toisena tavoitteena hallintaliittymän kehityksessä on tietoturvan parantaminen. Myös tähän liittyvä kehittäminen jatkuu 2022. Lisäksi jatketaan ohjeiden kehittämistä ja organisaatioille tarjottavien ohjeiden löydettävyyttä parannetaan yhä, sekä pyritään luomaan ensimmäisiä ohjevideoita, jotka liittyvät koulutuksissa ja palvelupisteessä havaittuihin organisaatioiden tarpeisiin. Lisäksi vuonna 2021 kerättyjä tarpeita Finna-hakupalveluiden käytön mittaamisessa viedään kehittämistehtävinä eteenpäin 2022 alkaen.
Asiakasviestinnästä kerätyn palautteen pohjalta olemme kehittäneet asiakasviestinnän tapoja ja kanavia. Painopisteinä viestinnän kehittämisessä jatkossa ovat säännöllinen viestintä Finna-alustapalvelun kehityksestä ja uusista ominaisuuksista, ohjeistavien sisältöjen lisääminen ja ajantasaisuus mm. asiakaswikissä. Käynnissä oleva sähköpostiviestinnän uudistaminen antaa hyvät edellytykset selkeämmälle ja kohderyhmäkohtaisemmalle viestinnälle.
Finna-alustaan integroidut lukuisat järjestelmät mahdollistavat yleisille kirjastoille nk. ”yhden luukun palvelun”. Kirjastojärjestelmien tarjoamat asiakastoiminnallisuudet edellyttävät jatkuvaa integrointien kehittämistä uusien ja kehittyvien asiakastoimintojen myötä. Vuonna 2022-2023 Koha, Aurora ja Mikromarc järjestelmät edellyttävät yhä integrointien kehittämistä, mutta lisäksi Axiell on tuomassa uutta Quria järjestelmää kirjastoille. Sen integrointi voi alkaa jo 2022 mikäli joku Finnaa hyödyntävä kirjasto olisi sitä ottamassa käyttöön. Qurian lisäksi mm. Helmet-kirjastojen tulevat ratkaisut ja mahdollinen Finnan alustapalvelun hyödyntäminen vaikuttaisi integrointeihin liittyvien töiden hallintaan 2022-2023. Kirjastojärjestelmien lisäksi asiakastoimintoihin liittyy myös maksupalveluiden integrointeja, joiden osalta erityisesti Vaski-kirjastoissa on odotettavissa kehitystarpeita. Myös Kirjastohakemiston Kirkannan integrointiin on varauduttu tekemään pieniä muutoksia. Mikäli tilojen varaukseen liittyvä Varaamo-linkki saadaan Kirkannasta pyritään se saamaan verkkokirjastoihin, mutta suuremmat palveluiden ja tilojen hakemiseen liittyvät parannukset jatkuvat aikaisintaan vasta 2023.
Käyttöliittymien perusominaisuuksien käytettävyyden parantaminen jatkuu erityisesti mobiilikäytön parantamisena ja saavutettavuuskorjauksista tulee osa jatkuvaa kehittämistä ja havaittujen ohjelmistovirheiden korjausta. Vuonna 2022 mobiilikäytön parantamisessa tavoitellaan sitä, että erillistä mobiilikäyttöliittymää ei nähtäisi kirjastoissa välttämättömänä. Kehittäminen on jatkoa mm. 2021 selvityksille uusimman verkkosovellustekniikan mahdollisuuksista tuottaa palvelu, joka tuntuu ja näyttää enemmän natiivilta kännykkäsovellukselta.
Finnan hakutoimintoja parannetaan jatkuvasti ja se kytkeytyy tiiviiseen yhteistyöhön kirjastojen kuvailun kehittämisen kanssa. Vuonna 2022 erityiskehittämiskohteet hakutoiminnoissa liittyvät mm. tarpeeseen löytää äänikirjoja ja saavutettavia aineistoja. Yhteistyö saavutettavien aineistojen löytämisen edistämiseksi kytkeytyy lisäksi Celian mahdolliseen mukaantuloon, jota on alettu edistämään 2021.

Tarjoamme parhaan käyttökokemuksen
Yleisten kirjastojen palveluiden kehittäminen ja käyttökokemuksen parantaminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä kirjastojen ja valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan Helsingin kaupunginkirjaston (VAKE) kanssa. Kehityksen resurssien laskiessa uudet harppaukset käyttökokemuksen parantamisessa etenevät enemmän kirjastojen vetämänä yhteistyönä, eikä suuria harppauksia voida tehdä palvelussa. Tällaisia asioita on mm. älykkäiden suositusten tarjoaminen, joka etenee asteittain Finnan katso-myös komponentin pieninä parannuksina. Myös Kirjasammon hyödyntäminen edistyy hitaammin. Selvitykset kirjastojen kuvailutietojen rikastamiseksi Kirjasammon tiedoilla ovat vielä kesken. Tähän liittyvä kehitystyö voisi alkaa mahdollisesti vuonna 2023.
Vuonna 2022 keskeiset suuret yhteiset kehittämiskohteet liittyvät etenkin sähköisiin aineistoihin ja kirjastojen omatoimisen kaukopalvelun kehittämiseen.
Myös Finna.fi:n kehittämisessä otetaan huomioon kirjastojen tarpeet ja vuonna 2022 päivitetty Finna.fi-konsepti alkaa ohjaamaan sen kehitystä. Keskeisin tarve on kirjastojen aineistotietojen yhteiskäyttöön Finna.fi:ssä. Mm. aikaisemmat suunnitelmat siitä, miten saman kirjan saatavuustietoja useammassa kirjastossa pystyttäisiin esittämään Finna.fi:n käyttäjille rasittamatta itse kirjastojärjestelmiä, edellyttäisi kehittämistä, joka voisi alkaa 2022.
Sähköisten aineistojen saumatonta käyttökokemusta parannetaan mm. jatkamalla Ellibsin kanssa 2021 aloitettua pilottia. Tavoitteena on, ettei Finnan käyttäjän tarvitse kirjautua uudestaan sähköisiin aineistoihin, joita hänellä kirjaston asiakkaan olisi oikeus päästä käyttämään. OAuth2.0:aan perustuvaa integrointimallia pyritään edistämään myös muiden toimijoiden kanssa, jotka tuottavat kirjastoille sähköisiin aineistoihin liittyviä palveluita (mm. Kirjastopalvelu Oy:n Viddla ja Axiell Median Elib). Yleisten kirjastojen suunnittelema valtakunnallinen e-kirjasto / Digimedia-hanke etenee seuraavaan vaiheeseen. Finna voisi olla mukana joko integroitumalla siihen tai kehittämällä itse alustaa, jossa yleisten kirjastojen sähköisiä aineistoja voidaan tarjota yhtenäisellä tavalla aineistontarjoajasta ja kirjastosta riippumatta. Etenkin jälkimmäisessä vaihtoehdossa edellytetään hankerahoitusta Finnan kehittämiseen. Finnan kytkeytyminen hankkeeseen tulisi parantamaan huomattavasti sähköisiin aineistoihin liittyvää palvelua.
Kaukolainaukseen liittyvää yhteiskehittämistä ja suunnittelua on aloitettu vuonna 2021 Jyväskylän kaupunginkirjaston ja Varastokirjaston kanssa. Jyväskylän vetämässä Shokkiuutinen-hankekokonaisuudessa on osuus, jossa on suunniteltu yhteistä mallia asiakastoimiselle tilaukselle / kaukolainaukselle (ATTE-projekti). Toinen osa hankekokonaisuudesta on Asiakastoiminen Varastokirjastotilaus (VATI), joka viedään tuotantoon Finnassa jo 2021. Jos yhteinen projekti syntyy kirjastojärjestelmäriippumattoman kaukolainauksen toteuttamiseksi, on Finna alustavissa suunnitelmissa luonteva osa tätä, sillä suurin osa kirjastojen käyttöliittymistä toimii Finna-alustan päällä. Edetessään kaukolainaan liittyvää toiminnallisuutta työstetään vuodesta 2022 alkaen. Laajemmasta hankkeesta riippumatta myös VATI-kokonaisuudessa riittänee kehittämistä vielä 2022 mm. Aurora-järjestelmän integrointiin liittyen.
Finton tuottamien YSO-paikkojen käyttöönotto, sen sisältämien sijaintitietojen hyödyntäminen Finnan indeksin rikastamisessa 2021 ja YSO-paikkojen käyttö yleisten kirjastojen aineistokuvailussa mahdollistaa sen, että kirjojen aiheita voidaan hakea karttakoordinaattien avulla. Tähän liittyvää kehitystä esitellään kirjastoille ja muodostetaan yhdessä ajatuksia kirjan aiheiden paikkatietojen hyödyntämisestä kirjastojen palveluissa ja Finnan hakutoiminoissa. 2022 varaudutaan myös aiheeseen liittyvään pilottihankkeeseen jonkin kirjaston kanssa. Samalla Finnan hakutoiminnoissa suunnitellaan paikkaan liittyvien hakutoimintojen käytettävyyden parantamista.

Edistämme tiedonsaantia ja elinikäistä oppimista
Finnan oppimisen kokonaisuus jatkaa kehittymistä ja Finna Luokkahuoneeseen liittyvää yhteistyötä kehitetään ja pyritään laajentamaan useampiin kirjastoihin. Pohjana on Eepos-kirjastojen kanssa 2021 tehty pilotti. Vuonna 2022 tavoitteena on tukea mm. ruotsinkielisten lukupakettien tuottamista yhteistyössä kirjastojen kanssa. Organisaatioiden tuottamat kokoomasisällöt omista aineistoista, erit. kirjastojen lukupaketit, ja niiden tarjoaminen oppimisen tueksi, vaatii vielä erityistä tukea vuosina 2022-2024.
Edellä mainittua tukea tarjoaa myös uuden nk. kokoelmatyökalun luominen. Vuonna 2021 suunniteltu työkalu, joka pohjautuu olemassa olevaan oman tilin suosikit-toiminnallisuuteen, siirtyy toteutusvaiheeseen vuoden 2022 aikana. Uusi työkalu mahdollistaisi myös mm. kirjastojen tuottamien lukupakettien kestävämmän hallinnan ja jakamisen. Tähän liittyvä työ on merkittävä toiminnallisuuden parannus Finnassa, joka tukee vision tavoitteita mm. tarjoamalla työkaluja tiedon yhdistämiseksi uusiksi kokonaisuuksiksi ja luo parempia mahdollisuuksia käyttäjille osallistua tiedon tuottamiseen
Vuonna 2021 julkaistut Journal.fi-aineistot tuovat avoimia tiedejulkaisuja entistä kattavammin Finnaan. Vuonna 2022 suunnitellaan ja kokeillaan kirjastojen kanssa yhdessä sitä, miten julkaisut voisivat tulla löydettäväksi yliesten kirjastojen Finna-hakupalveluissa.

Yhdessä saavutamme enemmän
Finnan kehittäminen parhaan käyttökokemuksen, elinikäisen oppimisen ja tiedonsaannin tavoitteiden saavuttamiseksi edellyttää digitaalisten kirjasto-, kulttuuri- ja tiedepalveluiden ekosysteemin vahvistamista. Uusien ratkaisujen käyttöönotto ja kehittäminen perustuu Finnaan osallistuvien organisaatioiden syvenevään yhteistyöhön ja vahvoihin kumppanuuksiin muiden toimijoiden kanssa.
Tiivis yhteistyö kirjastojen ja VAKE:n kanssa jatkuu entiseen tapaan sektoritapaamisissa, temaattisissa kokouksissa ja workshopeissa, sekä jatkuvassa yhteistyössä verkkokirjastojen käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Vuonna 2022 keskitytään mm. koulutusten ja ohjeistusten kehitykseen yhteistyössä kirjastojen kanssa.

Hankkeet ja yhteistyö 2022

 • Valtakunnallinen e-kirjasto / Digimedia-hanke etenee seuraavaan vaiheeseen, jossa Finna voisi olla mukana joko integroitumalla siihen tai kehittämällä itse alustaa. Etenkin jälkimmäisessä vaihtoehdossa edellytetään hankerahoitusta Finnan kehittämiseen.
 • Helmet-kirjastot ovat uudistumassa ja tähän liittyen Finna on ollut mukana antamassa tietoja ja arvioita miten toivotut toiminnallisuudet voitaisiin toteuttaa Finnan avulla. Mikäli Finna on mukana uudistuksessa alustapalvelun tarjoajan roolissa tarkoittaa tämä mittavia uudistuksia Finnan käyttöliittymäpalvelussa, joista suuri osa toteutettaisiin erillisrahoituksella ja osa olisi palvelun normaalia käyttöönottoprosessia.
 • Jyväskylän kanssa aloitettu asiakastoiminen kaukotilaus-hanke, ATTE, on päättynyt 2021. Hankkeen suunnitelmat siirtyvät osaksi uutta hanketta, jota vetää Varastokirjasto. Jos hanke saa lisärahoitusta, on Finna mukana sen toteutuksessa.


Finnan julkisuuskuva
Pohjana julkisuuskuvan kehittämiselle on uusi, Finnan visiokauteen ja sen tavoitteisiin perustuva viestinnän ja markkinoinnin strateginen suunnitelma. Sen mukaisesti viestinnällä on kolme keskeistä tavoitetta:

 • Tuoda esille Finnan eri käyttömahdollisuuksia ja lisätä käyttäjien osaamista.
 • Luoda Finnasta suomalaisten tuntema verkkobrändi.
 •  Profiloida Finnaa kotimaisena, luotettavana ja kattavana tiedon lähteenä.

Viestinnässä teemme yhteistyötä yleisten kirjastojen valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan Helsingin kaupunginkirjaston ja kaikkien mukana olevien kirjastojen kanssa.
Tarjoamme kirjastoille tukea ja viestinnän asiantuntemusta uusien Finna-verkkokirjastojen lanseerauksessa. Tämän ohella luomme valmiita sisältöjä ja visuaalista materiaalia, jotta kirjastot voivat helposti viestiä Finna-brändistä sekä Finna.fi-palvelusta kulttuurin, tieteen ja oppimisen merkittävänä palveluna. Nopealla ja ajantasaisella viestinnällä mahdollisissa häiriötilanteissa autamme kirjastoja viestimään luotettavasti omille asiakkailleen.
Viestintä on monikanavaista, ja keskittyy sosiaaliseen mediaan, mediaviestintään, verkkoviestintään ja tapahtumiin. Resurssien puitteissa tavoitteena on kasvattaa Finna.fi:n yleistä tunnettuutta edelleen lisäämällä markkinoinnin vaikuttavuutta, suunnitelmallisuutta ja mitattavuutta.
Uutena osa-alueena panostamme vastuullisuusviestintään, joka nojaa Kansalliskirjaston kestävän kehityksen tavoitteisiin. Osana tätä työtä kuulemme osallistuvien organisaatioiden tarpeita.
Poimintoja:

 • Uusien, opastavien sisältöjen julkaisu Finna.fi:ssä ja niiden markkinointi
 • Vastuullisuus-verkkosivun julkaisu
 • Finna Educa-messuilla
 • Selvitys suorasta viestinnästä Finna.fi:hin kirjautuneille käyttäjille

 

Osa palvelupakettia