Kirjastomme organisaatio koostuu kolmesta tulosalueesta.

Tutkimuskirjasto

Tutkimuskirjasto vastaa kansallisen julkaisuperintömme kartuttamisesta ja kuvailusta sekä sen asettamisesta asiakaskäyttöön ja pysyvään säilytykseen.

Tulosalue vastaa kansallisbibliografiatoiminnasta sekä ylläpitää ja kehittää kansallisia kuvailusääntöjä, sanastoja ja tunnisteita.

Tulosalue tarjoaa kirjastopalveluja sekä paikallisille asiakkaille että tietoverkon kautta globaalisti.

Tutkimuskirjaston tieteelliset painoalueet ovat historiatieteet, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus, taiteiden tutkimus sekä filosofia.

Kirjastoverkkopalvelut

Kirjastoverkkopalvelut on kirjastoille suunnattu palvelukokonaisuus, joka kehittää avointa tiedonsaantia yhteiskunnassa ja kehittää digitaalisen kirjaston palvelu- ja työympäristöä.

Tulosalue vastaa kansallisella tasolla kirjastoverkkomme yhteisten palvelujen ja infrastruktuurin strategisesta kehittämisestä.

Tulosalue toimii yhteistyössä kirjastoverkon kanssa ja edistää tasavertaista ja avointa tiedonsaantia yhteiskunnassa.

Tulosalue vastaa digitaalisen kirjaston palvelu- ja työympäristön sekä kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisestä.

Lisäksi tulosalue kehittää palveluja muille muistiorganisaatioille.

Digitointi- ja konservointikeskus

Digitointi- ja konservointikeskus vastaa Kansalliskirjaston säilytys-, konservointi- ja digitointitoiminnasta ja näiden kehittämisestä.

Tulosalue tarjoaa kirjastollemme digitoinnin, konservoinnin ja mikrokuvauksen perustoiminnot ja tuottaa aineistoa digitaalisiin kokoelmiimme.

Tulosalue edistää alan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä vastaa kirjastomme digitointi- ja säilytyspolitiikoista.

Tulosalue vastaa digitoitujen aineistojen käyttöön saattamisesta ja soveltuvuudesta pitkäaikaissäilytykseen toimien yhteistyössä kirjastoverkkopalvelujen kanssa.

Lisäksi digitointikeskus tarjoaa korkeatasoisia mikrokuvauksen, konservoinnin ja digitoinnin palveluja ulkopuolisille asiakkaille.
 

Yhteystiedot