Sibeliuksen teosten tekstikriittinen tutkimus

Tekstikriittisessä tutkimuksessa vertaillaan ja arvioidaan kaikki oleelliset lähteet sekä esitellään ja perustellaan editointiperiaatteet ja tehdyt ratkaisut.

Lähteet

Etenkin Sibeliuksen laajojen teosten syntyprosessit olivat usein pitkiä ja vaiheikkaita, ja niiden jäljiltä on säilynyt vaihteleva määrä erityyppisiä luonnoksia ja muita sävellyskäsikirjoituksia. Kun teos oli saanut lopullisen hahmonsa säveltäjän työpöydällä, hän kirjoitti teoksen partituurin puhtaaksi. Jos teos julkaistiin, puhtaaksikirjoitus tai siitä tehty kopio lähetettiin kustantajalle. Kustantamoissa partituuriin tehtiin toisinaan toimituksellisia muutoksia, ja nuotinkaivertajan työn jäljiltä painettavaan ja julkaistavaan partituuriin kertyi usein epätäsmällisyyksiä ja virheitä. Sibelius itsekin teki toisinaan muutoksia teostensa partituureihin vielä julkaisuvaiheessa, ja hänen osallistumisensa oikovedosten tarkistamiseen oli vaihtelevaa. Moniin painettuihin teoksiin onkin jäänyt virheitä ja epätarkkuuksia, joita säveltäjä ei oikolukuvaiheessa saanut korjatuiksi.

JSW:ssä tutkimuksen keskeisiä lähteitä ovat muun muassa säveltäjän nuottikäsikirjoitukset, niistä tehdyt kopiot ja orkesterisoitinten äänilehdet sekä ensipainokset ja niiden valmistamiseen liittyvät oikovedokset. Tärkeää tietoa saadaan myös muun muassa säveltäjän kirjeenvaihdosta, hänen päiväkirjastaan, kopistien kuiteista, kustantamoiden kirjanpidosta ja sanomalehtiarvosteluista. Tutkijoille on jäänyt runsaasti selvitettävää siinä, mitä lähteitä teoksiin on säilynyt ja mitä mahdollisesti on kadonnut, millaisten vaiheiden kautta teokset päätyivät julkaisuiksi ja millaisia muutoksia nuottiteksteihin tehtiin vaikkapa varhaisten esitysten yhteydessä tai julkaisuprosessin eri vaiheissa.

Editointityö

JSW perustuu kaikkien editoinnissa oleellisten lähteiden tutkimiseen, vertailuun ja arviointiin. Lähteiden joukosta valitaan seikkaperäisen tutkimuksen ja arvioinnin perusteella päälähde, johon kriittisessä editiossa julkaistava nuottiteksti perustuu. Muiden lähteiden pohjalta editiossa voidaan tehdä perusteltuja täsmennyksiä suhteessa päälähteen tekstiin ja tuoda lisävalaistusta nuottitekstistä avautuviin kysymyksiin. 

Julkaisusarjan niteisiin sisältyy lähteiden pohjalta tarkistetun nuottitekstin lisäksi johdanto (Introduction, Einleitung), joka käsittelee teosten synty-, esitys- ja julkaisuhistoriaa sekä varhaista reseptiota ynnä muita teosten taustojen ymmärtämisen kannalta oleellisia aiheita. Kriittisessä kommentaarissa (Critical Commentary) esitellään toimitusperiaatteet, kuvaillaan lähteet ja selvitetään yksityiskohtaisesti lähteiden väliset erot sekä perustellaan kunkin teoksen nuottitekstin editoinnissa tehdyt ratkaisut. Julkaisuihin sisältyy faksimilekuvia alkuperäislähteistä sekä joissakin tapauksissa myös muita nuottiliitteitä.

JSW:n vaikutukset

Vaikka monet muusikot ovat tehneet merkittävää työtä korjatessaan Sibeliuksen teosten partituureihin ja esitysmateriaaleihin jääneitä virheitä, vasta kriittisen edition toimitustyössä on hyödynnetty kaikkia vaikeimminkin saatavilla olleita lähteitä ja muodostettu kattava kuva erilaisista lähteistä ja niiden välisistä eroista. Näin JSW tarjoaa sekä tietoa tutkijoille että luotettavan perustan Sibeliuksen teosten esityksille.

JSW:n vaikutus on säteillyt moniulotteisesti musiikkikulttuuriin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Muusikot ja tutkijat eri puolilla maailmaa ovat voineet JSW:n ansiosta tutustua Sibeliuksen ennen julkaisemattomiin teoksiin ja saada käyttöönsä huolellisesti tarkistetut nuottitekstit sekä runsaasti uutta tietoa teoksista. JSW:n julkaisujen ilmestyttyä Sibeliuksen musiikkia – myös harvoin kuultuja teoksia – on esitetty, tallennettu äänitteiksi ja tutkittu eri puolilla maailmaa yhä enemmän ja monipuolisemmin.

Suomessa JSW on muodostunut musiikin tekstikriittisen tutkimuksen keskukseksi. Sen piirissä kertynyttä tietotaitoa ja kokemusta lähdetutkimuksesta ja kriittisestä editoinnista on voitu hyödyntää useissa muissa kotimaisissa editiohankkeissa.