Kuvailun ekosysteemi yhteistyönä

Tallennamme kuvailutietoja aineistoistamme, jotta tiedonhaku niistä olisi mahdollista. Kuvailutiedot ovat osa kuvailun ekosysteemiä.

Kuvailun ekosysteemimme kaikki osa-alueet uudistuvat lähivuosien aikana:

  • kuvailutietojen rakenne ja ryhmittely
  • kuvailutoiminnan kumppanit
  • kuvailun työvälineet

Ekosysteemin uudistuminen vaikuttaa myös tiedonhakuun.

Kuvailun uudet kohteet

Kansainväliset standardit määrittävät, mitä kirjastoissa valitaan kuvailun kohteiksi. Kansalliskirjasto on monien muiden maiden kansalliskirjastojen tavoin ottanut käyttöönsä kansainvälisen RDA-kuvailustandardin (Resource Description and Access), joka ohjaa kuvailemaan universaaleja kohteita, kuten teoksia, toimijoita ja paikkoja, ja linkittämään nämä kuvailutiedot toisiinsa. Näin kuvailusta ja tiedonhausta tulee yhä verkottuneempaa kansainvälisesti.

Tiedonhakua ohjaavien kuvailutietojen kansainväliset ja kansalliset varannot, kuten kansallisbibliografiat, sanastot ja rekisterit, järjestäytyvät uudelleen kuvailukohteiden muutoksen myötä. Kuvailutietovarannot ovat kuvailutietojen verkoston solmukohtia. Tietoaineistojen monimuotoistuessa ohjaavien kuvailutietovarantojen rooli tiedonhaussa kasvaa. Ne antavat tiedonhakuun kattavuutta.

Uusia yhteistyökumppaneita

Uudelleen järjestäytyvät kuvailutietovarannot antavat mahdollisuuksia myös uusiin kumppanuuksiin kuvailutietojen tuotannossa. Kirjasto- ja julkaisualayhteistyön oheen on syntymässä kuvailukumppanuutta arkistojen, museoiden ja tutkimusalan kanssa aineistoihin liittyvien toimijoiden kuvailussa. Julkishallinto kokonaisuudessaan tekee yhteistyötä erilaisten sanastojen tuotannossa. Kansainvälisesti tärkeimmät yhteistyökumppanimme ovat toiset kansalliskirjastot, jotka ovat vastuussa oman maansa julkaisujen ja niiden liittyvien toimijoiden ja aiheiden kuvailusta.

Yhteistyöllä tavoittelemme kuvailutietojen tuotannon tehokkuuden lisäksi myös kuvailutietojen laadukkuutta, mikä heijastuu tiedonhaun relevanssiin.

Kuvailuvälineiden muutos

Uusien yhteistyömuotojen myötä myös kuvailutietojen tuotantoprosessit muuttuvat, mikä edellyttää kuvailun työvälineiden uudistamista. Tietojärjestelmiltä ja kuvailun työpinnoilta vaaditaan integroitavuutta ja modulaarisuutta. Työprosessin aikana kuvailijan olisi voitava yhden työpinnan kautta hyödyntää eri järjestelmiin hajautettuja tietoja. Lisäksi yhteistyökumppanit tarvitsevat omiin prosesseihinsa räätälöityjä työpintoja.

Nykyiset työvälineet eivät helposti taivu integrointiin tai modulaarisuuteen. Kansainvälisesti ei vielä ole tarjolla kuvailun uusia vaatimuksia vastaavia tuotantovälineitä. Tulevaisuudessa yksi mahdollinen ratkaisu välineiden kehittämisessä voisi olla kehittämiskumppanuus kirjastojen, arkistojen ja museoiden kesken.

Kansallinen tuki muutoksessa

Uudistamme kuvailun ohjaukseen liittyviä palvelujamme lähivuosien aikana. Tavoitteenamme on nostaa selkeämmin esiin ne kansalliset asiantuntijapalvelut, jotka tukevat kuvailun ekosysteemin muutoksen toteuttamista Suomessa. Yhteistyön vahvistamiseksi aktivoidaan kansallisten kuvailun asiantuntijaverkostojen, mm. Kuvailustandardiryhmän ja Kumean, toimintaa. Verkostoituvat kuvailutiedot edellyttävät verkostoitunutta toimintaa.