Tietolinja

Tietolinja
1/2000


PÄÄKIRJOITUS

ARTIKKELIT


UUTISIA,
AJANKOHTAISTA

Venäjä/Karjala-tietopalvelut projekti päätökseen

Katri Kotoaro


Kaksivuotinen Venäjä/Karjala-tietopalvelut projekti on päättymässä ja sen tulokset on kaikkien itäosaamisen ja Venäjä-tiedon tiedontarvitsijoiden käytettävissä. Kirja-aineisto on sisällytetty osaksi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun tietopalveluiden ja Joensuun yliopiston kirjaston kokoelmia ja virtuaalikirjasto (Ruska palvelee Internetin Venäjä-tiedon lähteenä.

Projektin lähtökohdista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu aloitti keväällä 1998 kaksivuotisen projektin Venäjä/Karjala-tietopalvelut. Ammattikorkeakoulun tietopalveluiden ja Joensuun yliopiston kirjaston yhteistyönä toteutetun projektin tavoitteena oli kirjastojen itäosaamisen valmiuksien parantaminen. Lähtökohtana oli projektin toimintojen ja tulosten liittäminen osaksi maakunnan ja toteuttajaorganisaatioiden tunnettuja vahvuuksia. Täten projektin toimialoiksi valittiin liiketalous, metsäala, sosiaali- ja terveysala, matkailu ja elintarvikeala sekä tekniikan aloista mm. tietoliikenne, rakentaminen ja ympäristötekniikka. Projektin kohderyhmäksi määriteltiin kirjastojen asiakkaat eli oppilaitosten opiskelijat ja opettajat, tutkimus ja elinkeinoelämä.

Kirjastojen itäosaamisen valmiuksien parantaminen edellytti sekä tietovarantojen lisäämistä että olemassa olevien tietovarantojen jäsentämistä. Täten projekti toteutti sekä kirja-aineiston hankintaa että itäosaamisen Internet-aineiston etsimisen lähtökohdaksi järjestetyn www-käyttöliittymän RUSKAn.

Virtuaalikirjasto RUSKA

Monimuotoisen ja hajanaisen Venäjä-tiedon kokoavaksi tiedonlähteeksi rakennettiin virtuaalikirjasto RUSKA (http://ruska.ncp.fi). Virtuaalikirjaston ajankohtaisuuden säilymiseksi projektin päättymisen jälkeenkin mukaan valittiin Internet-lähteitä, joita päivitetään ja ylläpidetään. Muita valintakriteereitä olivat aineiston luotettavuus sekä käyttöarvo projektin aloilta asiakasryhmien lähtökohdista.

Tiedonlähteet järjestettiin luokkiin ja kuvailtiin asiasanoilla. Tietokanta mahdollisti saman viitteen sisällyttämisen useampaan luokkaan. Kuvailuteksteillä yhdessä asiasanojen kanssa haluttiin korostaa aineiston merkitystä nimenomaan Venäjä-tiedon lähteinä. Haku RUSKAsta on mahdollista selaamalla luokkia, asiasanoilla suomeksi ja englanniksi sekä vapaasanahaulla.

Virtuaalikirjaston tietokannan rakentaminen oli kirjastoalan asiantuntijoiden ja ohjelmistosuunnittelijoiden yhteistyötä. Yhteistyön onnistumiseksi oli myös tietopalveluiden asiantuntijoiden tutustuttava tietokantaohjelmiston ominaisuuksiin. Tekninen toteutus kesti koko projektin ajan, alkaen tietokannan rakenteiden luomisesta jatkuen viimeisimpänä käyttöliittymän hiomisella.

RUSKAn ylläpito ja edelleen kehittäminen tullaan sisällyttämään Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun tuleviin Venäjä-hankkeisiin. Ajankohtaisuus alutaan säilyttää tarkistamalla mm. asiasanastoa ja viitteiden kuvailua sekä tarpeen mukaan lisäämällä uusia lähteitä ja poistamalla vanhentuneita. Täten esimerkiksi jo projektin aikana viimeisimpänä käsitteenä on tullut mukaan pohjoinen ulottuvuus. Kuitenkin, käyttöarvo nimenomaan Venäjä-tiedon lähteenä tulee olemaan RUSKAn sisällöllisen kehitystyön periaatteena jatkossakin.

Kirjallisuus osaksi toteuttajakirjastojen kokoelmia

Projekti hankki noin 1500 itäosaamista tukevaa nimekettä projektin painopistealoilta. Kirjat luetteloitiin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun tietopalveluiden sekä Joensuun yliopiston kirjaston kokoelmiin osaksi jo olemassa olevia kokoelmia. Kurssikirjoja hankittiin opettajien toivomuksesta uutamia nimekkeitä. Lisäksi hankittiin perusteoksia Venäjän historiasta ja yhteiskunnasta sekä kulttuurista ja tavoista. Ns. harmaata kirjallisuutta hankittiin Ruska-virtuaalikirjaston kokoamisen myötä eteen tulleista kotimaisista ja ulkomaisista lähteistä. Niiden joukossa oli useita raportteja itäyhteistyöhankkeista, asiantuntija- ja projektirekistereitä ja opinnäytetöitä. Kaiken kaikkiaan kokoelmiin hankittiin lukuisia nimekkeitä, joita ei ole muissa kotimaisissa kirjastoissa. Kirjakauppojen ja -välittäjien lisäksi kirja-aineistoa tilattiin suoraan julkaisijoilta. Kirja-aineiston hankintakanavien moninaisuus totutti vaihteleviin toimitusaikoihin ja laskutuskäytäntöihin.

RUSKA-virtuaalikirjastosta on linkki Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalveluiden ja Joensuun yliopiston kirjaston kokoelmatietokantoihin. Täten Ruska-virtuaalikirjasto osaltaan tietodottaa olemassa olevista kirjastotietokannoista ja lisää kokoelmien käyttöä.

Kirjastojen yhteistyötä

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun tietopalveluilla ja Joensuun yliopiston kirjastoilla on maakunnassa omat vahvuusalueensa ja toimintoja on jo ennen enäjä/Karjala tietopalvelut -projektia kehitetty yhteistyössä. Projektissa kirjastoilla oli lisäksi mahdollisuus ammattitaidon jakamiseen ja eri organisaatioiden toimintatapoihin tutustumiseen. Projektin kaksi informaatikkoa Helena Silvennoinen-Kuikka Joensuun yliopiston kirjastosta sekä Katri Kotoaro Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta jakoivat asiantuntija-aloillaan tehtäväkentän ja ratkoivat yhdessä ongelmakysymykset.

Oman mielenkiintoisen lisänsä toi yhteistyö Petroskoin yliopiston kirjaston kanssa. Kirjastovierailulla Petroskoissa opittiin esimerkiksi tuntemaan ja ymmärtämään tapoja joihin Suomeen tulevat venäläiset vaihto-opiskelijat ovat tottuneet kotimaansa kirjastoissa. Projekti sai yhteistyökumppaniltaan näkemyksiä RUSKA-virtuaalikirjaston kehittämiseksi sekä ehdotuksia kirjahankinnoiksi.

Katri Kotoaro, Suunnittelija
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Kirjasto- ja tietopalvelut
Sähköposti: katri.kotoaro@ncp.fi

Tietolinja 1/2000