"Tieto tutkijan työpöydälle!" -käyttäjäkysely

FinELib toteutti syys-lokakuussa 2011 elektronisten julkaisujen käyttöä koskevan verkkokyselyn otsikolla "Tieto tutkijan työpöydälle!". Kysely suunnattiin yliopistoissa, yliopistollisissa sairaaloissa ja FinELib-konsortioon kuuluvissa tutkimuslaitoksissa työskenteleville tutkijoille. Vastauksia kyselyyn tuli runsaasti, kaikkiaan 3 830 kappaletta.

Kyselyn tavoitteet

Kyselyn tavoitteena oli selvittää, mitkä tieteelliset julkaisut ovat tutkijoille tärkeitä, vastaavatko saatavilla olevat elektroniset julkaisut tutkijoiden tarpeita, ja minkälaisia ongelmia tutkijat ovat kohdanneet käyttäessään elektronisia julkaisuja. Kyselylomakkeen suunnittelussa kiinnitettiin huomiota myös ajankohtaisiin aiheisiin, kuten kansainvälistä ja monitieteistä tutkimustyötä tekevien tutkijoiden tiedonsaantiin sekä aineistohankintojen rahoittamiseen. Tavoitteena oli kerätä aineistoa, jonka avulla konsortioon kuuluvien organisaatioiden tietopalvelut ja kirjastot voisivat kehittää tutkijoille suunnattuja e-aineistopalvelujaan.

Kyselyn tulokset

Tieto tutkijan työpöydälle! – Raportti elektronisten aineistojen käytöstä tutkimustyössä julkaistiin 16.3.2012 Helsingin yliopiston hallinnon julkaisujen sarjassa raportit ja selvitykset. Raportin on laatinut Maija Merimaa. Raportin pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201203191575

Kyselyn perusteella e-julkaisut ovat kiistatta vakiinnuttaneet asemansa tutkijoiden arjessa. Elektronisten julkaisujen myötä tutkijoiden saatavilla olevien tieteellisten lehtien määrä on kasvanut huomattavasti, mikä aiheuttaa tutkijoille haasteita tiedonhaussa ja lähteiden hallinnassa. Hakemisen vaikeudesta ja runsaudenpulasta huolimatta e-julkaisujen suurimpana ongelmana pidettiin kirjastojen e-kokoelmien puutteellisuutta. Tutkijat kaipaavat käyttöönsä erityisesti vanhempia aineistoja ja julkaisuja oman tieteenalansa ulkopuolelta.

Kirjastojen kokoelmien merkitys tutkijoille on keskeinen, sillä tutkijoilla ei ole mahdollisuutta kalliiden tieteellisten aineistojen hankinnan rahoittamiseen. Tutkijat toivovat kirjastoilta erityisesti lisää tietoa käytettävissä olevista aineistoista ja tukea itsenäiseen tiedonhakuun. Kirjastossa käyminen koetaan työlääksi ja kokoelmien ohella myös muiden kirjastojen palveluiden toivottaisiin olevan saatavilla suoraan tutkijan omalta työpisteeltä.

Kyselyn kysymysten vastausjakaumiin voi tutustua koko konsortion tasolla tai sektoreittain (yliopistot, tutkimuslaitokset ja yliopistolliset sairaalat) näissä esityksissä:

Tutkimukseen osallistuneet yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat saaneet organisaatiokohtaiset raportit ja datan omien vastaajiensa osalta. Organisaatioilla on oikeus julkaista vastauksista tuotettuja raportteja painettuna ja verkossa. Lisätietoja organisaatiokohtaisten raporttien käyttöehdoista löytyy FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).

Kirjastot, tietopalvelut ja FinELib-konsortio hyödyntävät kyselyn tuloksia kehittäessään tutkijoille suunnattuja e-aineistopalvelujaan. FinELib suunnittelee kyselyn pohjalta tehtävät konsortiotasoiset toimenpiteet keväällä 2012.

Kyselyn tuloksia on esitelty myös konsortion jäsenorganisaatioiden omilla sivuilla:

Yliopiston ja Taysin tutkijat löytävät suurimman osan tarvitsemistaan julkaisuista e-muodossa (Tampereen yliopiston kirjaston Kirjastoikkuna-blogi)
Kirjasto tarjoaa enemmän e-aineistoja kuin tiedetään (Tampereen yliopiston kirjaston Kirjastoikkuna-blogi)
Kohtaavatko kirjaston kokoelmat, palvelut ja tutkijoiden julkaisukulttuuri? (Helsingin yliopiston kirjaston verkkolehti Verkkari)
Miten tieto päätyy tutkijan työpöydälle? (Tietue – Jyväskylän yliopiston kirjaston asiakaslehti)
Tieto tutkijan työpöydälle – Tutkijoiden kokemuksia ja näkemyksiä e-kirjastopalveluistamme (Helsingin yliopiston kirjaston verkkolehti Verkkari)

Aineistosta esiin nousevia, syvempää tarkastelua kaipaavia aiheita tarjotaan opiskelijoille ja tutkijoille jatkotutkimusta varten. (Katso lisätietoja jatkotutkimusaiheista.) Kyselyaineisto on luovutettu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, josta sen saa opetus- tai tutkimustarkoituksia varten käyttöönsä. Aineisto löytyy arkistosta nimellä: FSD2683 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2011.

Kyselylomakkeet:

Kyselylomakkeet Word-muodossa.

Tämän sivun URL : http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/finelib_konsortio/hankkeet/kayttajakysely.html